ZNALECKÉ POSUDKY

 

Súdny znalec: prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Evidenčné číslo znalca: 914303 (dátum zápisu do registra znalcov: 30.10.2007)

Odbory a odvetvia znaleckej činnosti:

    - 090000 - Ekonómia a manažment

    - 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo

    - 090300 - Kontroling

    - 090400 - Financie

 


	

Predmetom znaleckej činnosti je vypracovávanie znaleckých posudkov a vykonávanie znaleckých úkonov na vyžiadanie súdnych orgánov, prokuratúry, ďalej právnických, fyzických osôb. Zároveň je možné vyžiadať si spracovanie znaleckých posudkov, auditov a projektov, ktoré sú orientované i na analýzu podnikových procesov, plánovanie a riadenie nákladov výrobných a administratívnych procesov. 

Súčasťou znaleckej činnosti sú i strategické analýzy a projekty, orientované na zvyšovanie pridanej hodnoty podniku, podnikových procesov a optimalizáciu nákladovej štruktúry produktov či služieb.

Znalecké úkony sa riadia najmä Zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z.z), Vyhláškou o odmenách a náhradách za čas pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (491/2004 Z.Z.) a ďalšími súvisiacimi zákonmi a vyhláškami pre oblasť znaleckých posudkov.