PONUKA firemného vzdelávania, poradenstva, koučingu

 

 
 

PRIEMYSEL 4.0 - INDUSTRY 4.0 

- stabilizácia procesu, digitalizácia práce a procesov vo výrobe a administratíve

INDUSTRY 4.0 - process stabilisation, job digitization in production and in administrative

 • Analýza potrieb e-procesov vo firme, typy vstupných a výstupných parametrov pre nastavenie funkčných a automatizovaných procesov
 • Identifikácia kľúčových parametrov e-procesu, vstupné a výstupné dáta vhodné pre vytvorenie štruktúry on-line monitoringu, technické riešenia on-line monitoringu
 • Nastavenie obsahu e-procesov, kompetenčných a zodpovednostných rozhraní za pracovné úlohy v systéme
 • Priklad nastavenia e-výrobného a e-administratívneho procesu, ukazovatele reportingu integrované v e-procese
 • Diskusia možných alternatív riešenia s využitím rôznych SW, koncepcia on-line monitoringu, koncept INDUSTRY 4.0
 • Praktické príklady z priemyselných firiem

 

Analýza pracoviska a pracovníka - produktivita a efektívnosť človeka a robota 

Worplace and employee analyse - productivity and efficiency of human and robot

 • Analýza vybraného výrobného pracoviska z pohľadu realizácie pracovného výkonu človekom a robotom
 • Kľúčové ukazovatele pre posudzovanie produktivity a efektivnosti pracoviska
 • Projektovanie zlepšenia vybraných procesných parametrov
 

Akadémia PRIEMYSELNÉHO INŽINIERA

Academy of INDUSTRIAL ENGINEER

 • 1. MODUL: Od znalostí ku skúsenostiam (podstata priemyselného inžinierstva, Baťa systém riadenia výroby, pozícia priemyselného inžiniera, praktický tréning vybraných nástrojov - 5S, SMED, CEZ, TPM, KANBAN, TQM)
 • 2. MODUL: Lean management - Lean administratíva - Lean procesy (nastavenie optimálneho výrobného procesu z hľadiska požadovanej výkonnosti, efektívnosti, konfrontácia tradičných a lean prístupov v plánovaní a riadení výroby, výrobné a procesné inovácie, ergonomia, ergonomické riziká, analýza a meranie práce, štadnardizácia a vizualizácia pracoviska)
 • 3. MODUL: INDUSTRY 4.0 alebo PRIEMYSEL 4.0 (automatizácia a digitalizácia v prostredí priemyselných firiem, nastavenie stability procesu a systémové projektovanie výrobných a podporných procesov vo výrobe, procesné riadenie projektov automatizácie a digitalizácie, digitálna gramotnosť pracovníkov)
 • 4. MODUL: Človek a tím vo výrobnom procese (osobnostný profil priemyselného inžiniera a pracovníkov výrobných tímov, výrobné - autonómne - zlepšovacie tímy, motivácia pracovníkov, riadenie podľa cieľov, kvalifikačné a kompetenčné matice, organizácia a riadenie tímovej práce)

Zlepšovanie procesov - výrobné a administratívne procesy

Process improvement - production and administrative processes

 • Analýza podnikových procesov, pomenovanie kľúčových cieľov a hodnôt pre výrobné a administratívne procesy
 • Identifikácia hlavných, podporných a organizačných procesov - väzba na produktívne a neproduktívne činnosti a tvorbu pridanej hodnoty
 • Koncept zlepšovacích návrhov - orientácia na procesy, pracovníkov, pracovisko
 • Príprava návrhu realizácie zlepšovacích návrhov s dôrazom na definovanie vstupov a výstupov zlepšovania
 • Ukážky riešení z priemyselných firiem
 • Praktický tréning metód zlepšovania podnikových procesov - identifikácia kľúčových plytvaní a neefektivity, moderovaný workshop s využitím metódy DMAIC, vybrané princípy KAIZEN managementu, Quick Win workshop
 • Riziko z pohľadu pozitívnej i negatívnej zmeny v procesoch zlepšovania
 • Motivácia pracovníkov pre zlepšovanie, riadenie podľa cieľov, kvalifikačné a kompetenčné matice pre oblasť zlepšovania procesov vo firme
 

Procesné riadenie

Process Management

 • Podstata procesného riadenia, možnosti tvorby procesnej mapy a mapovanie toku hodnôt v podnikových procesoch
 • Index pridanej hodnoty výrobných a administratívnych procesov
 • Procesné tímy, návrh personálnej štruktúry a štandardizácia pracovných postupov 
 • Vybrané ukazovatele produktivity, výkonnosti a efektívnosti podnikových procesov - tvorba mapy procesných metrík pre firmu
 • Praktický troning - identifikácia procesov, nastavenie cieľových hodnôt procesov, vytvorenie procesnej mapy, priradenie zdrojov, kapacitné a časové plánovanie z hľadiska operatívneho, flexibilita plánovania, posudzovanie rizikovosti procesných rozhodnutí
 • Ukážky riešení z priemyselných firiem
 • Diskusia k možnostiam implementácie elektronicky podporovaného riadenia procesov, elektronické plánovanie a riadenie procesov, business intelligence, koncept Industry 4.0  
 

KAIZEN workshopy - štandardizácia a vizualizácia, organizácia práce a shop floor management

KAIZEN workshop - standardisation and visualisation, job organisation and shop floor management

 • Podstata filozofie KAIZEN, možnosti využitia vo výrobných a administratívnych procesoch, motivácia ľudí pre kontinuálne zlepšovanie
 • Vybrané príklady a princípy štandardizácie (5S, 8S), efektívna vizualizácia na dielni a v kancelárii, e-nástroje štandardizácie a vizualizácie
 • Praktický KAIZEN workshop na dielni - tvorba tímu zlepšovania, nastavenie rolí a kompetencií tímu, analýza a identifikácia neproduktivity na vybraných pracoviskách v dielni, vytvorenie konceptu procesu zlepšovania, nastavenie akčného plánu, realizácia vybraných zlepšení, spätná väzba
 • Ukážky riešených projektov v praxi
 
 

Systém riadenia BAŤA & Lean Management

BATA Management System & Lean Management

 • Kľúčové piliere organizácie a riadenia práce v Baťových závodoch
 • Riadenie a organizácia práce u Baťu
 • Inšpirácie z Lean Managementu
 • Hodnoty - systém nastavenia a riadenia hodnôt
 • Baťa & Lean outdoor tréning (kombinácia dobových baťovských a moderných tréningových hier)
 

Motivácia a vedenie pracovných tímov

Motivation and team leadership

 • Pozícia Procesný/Priemyselný inžinier - manažér zmien vo firme - kľúčové znalosti pre zlepšovanie procesov, nastavenie štandardného obsahu pracovnej pozície, spolupráca priemyselného inžiniera s majstrom, team lídrom, práca s rôznymi typmi osobnosti    
 • Kompetenčné, kvalifikačné a zodpovednostné matice v oblasti administratívnych procesov, prepojenie a väzby na systém zlepšovania, tímová práca a riadenie ľudí
 • Nastavenie motivačných schém pre rôzne typy pracovných pozícií a pracovných procesov v prepojení na individuálnu a tímovú prácu
 • Praktický tréning na nácvik rôznych spôsobov vedenia pracovných tímov (rôzne situácie: bežné fungovanie výroby, zmenové riadenie, zlepšovanie procesov a pod.)
 

Koučing výrobných majstrov

Production Master coaching

 • Postavenie a úloha majstra vo výrobnom procese, ciele pracovnej pozície majstra, prepojenie a kompetencie majstra na ostatné podnikové útvary
 • Tímová práca a riadenie členov tímov vo výrobe, plnenie pracovných výkonov, plánovanie operácií, flexibilita pracovníkov na rôzne pracovné pozície
 • Kompetencie majstra, prenos kompetencií na členov tímu
 • Komunikácia a vedenie porád vo výrobe
 • Nastavenie pravidiel fungovania majstra vo výrobe - členov tímu vo výrobe s ostatnými podnikovými útvarmi (napr. logistika, plánovanie výroby, reporting a monitoring dennej výroby, porady s vedením firmy)
 • Praktické ukážky znalostí z iných projektov v oblasti koučingu majstrov
 

Analýza a meranie práce, ergonomická analýza pracoviska, nastavenie optimálneho layoutu pracoviska

Work analyse and measurement, ergonomic workplace analyse, design of optimal workplace layout

 • Kľúčové princípy z oblasti analýzy pracoviska, práce, procesu
 • Praktický nácvik analýzy a merania práce na konkrétnom príklade (videosekvencia), identifikácia produktívnej a neproduktívnej práce, nastavenie rezervných časov, prípravných a ostatných časov, vypracovanie konkrétnej normy pracovnej operácie
 • Možnosti ergonomickej analýzy "pracovisko - pracovník", zásady pre ergonomické usporiadanie pracoviska a nastavenie ergonomicky správnej pracovnej pozície
 • Praktické príklady pre nastavenie layoutu pracoviska pri zohľadnení normy práce a ergonomického usporiadania pracoviska
 • Podstata produktívnych informačných, materiálových, personálnych tokov na pracovisku, bezpečnosť práce a pracovníka 
 

Psychológia práce a pracovníka na pracovisku

Job and worker psychology by workplace

 • Kľúčové psychologické väzby človek - človek, človek - pracovisko, človek - kolega, človek - firma
 • Analýza a meranie procesov vo výrobných a administratívnych procesoch
 • Výpočet produktivity pracovníka, efektívnosti vykonávania operácií
 • Popis pracovných činností a pracovnej náplne pracovníka
 • Nastavenie normy pracovníka, organizácia a riadenie práce na pracovisku
 • Motivácia, nastavenie kompetencií, zodpovedností pracovníka pre zlepšovanie procesov
 • Tímová práca, flexibilita práce a riadenie podľa cieľov, rotácia pracovníkov z pohľadu psychológie pracovníka 
 • Praktické príklady a ukážky realizovaných riešení v praxi
 
 

Stíhla administratíva

Lean Administration

 • Dôvody pre zlepšovanie a zoštíhľovanie administratívnych procesov - aká je pridaná hodnota administratívnych procesov v našej firme?
 • Nastavenie administratívnych procesov, plánovanie, riadenie a organizácia administratívnych procesov
 • Metódy zoštíhľovania administratívnych procesov - identifikácia plytvaní v administratíve, nastavenie optimálnej organizačnej a procesnej štruktúry, kompatibilita administratívnych a výrobných procesov, efektívne prepojenie hlavných-podporných-organizačných administratívnych procesov, ekonomika administratívnych procesov
 • Kompetenčné, kvalifikačné a zodpovednostné matice v oblasti administratívnych procesov, prepojenie a väzby na systém zlepšovania, tímová práca a riadenie ľudí
 • Praktický príklad na KAIZEN v administratíve
 • Ukážky praktických projektov z priemyselných firiem
 

Stíhla výroba

Lean Production

 • Princípy štíhlej firmy, štíhlych procesov, efektívnych zamestnancov, dobrého a fungujúceho organizovania a riadenia výrobných a administratívnych procesov vo firme
 • Pozícia Procesný/Priemyselný inžinier - manažér zmien vo firme - kľúčové znalosti pre zlepšovanie procesov, nastavenie štandardného obsahu pracovnej pozície, spolupráca priemyselného inžiniera s majstrom, team lídrom, práca s rôznymi typmi osobnosti 
 • Procesná analýza v praxi priemyselného inžiniera - praktická prípadová štúdia zameraná na popis hlavných, organizačných a podporných procesov v prostredí výrobných a administratívnych procesov
 • Projektovo riadené výrobné a administratívne procesy - praktická prípadová štúdia - ako nastaviť projekt zmeny, naplánovať a riadiť efektívne projekty zmien, zlepšovania vo výrobných a administratívnych procesoch
 • Tímová práca z pohľadu priemyselného inžiniera - organizácia a riadenie tímov, motivácia pracovníkov pre prácu v tíme, riadenie podľa cieľov, kvalifikačná a kompetenčná matica, systémy odmeňovania vo väzbe na výkonnosť a produktivitu tímu

 

Projektový management

Project Management

 • Plánovanie, riadenie, koordinácia a organizácia podnikových projektov (projekty zlepšovania, zvyšovania výkonnosti a efektívnosti, inovačné projekty)
 • Nastavenie procesov riadenia projektov vo výrobných a administratívnych procesoch - nastavenie cieľa, účelu, výstupov a činností projektu, vytvorenie časového harmonogramu projektu, alokácia projektových zdrojov, flexibilné plánovanie v projekte
 • Projektový controlling - monitoring nákladovosti projektu a efektívnosti práce, analýza prácnosti a výsledkov projektových aktivít
 • Motivácia a tímová práca v projektoch - riadenie a vedenie členov projektového tímu, organizácia práce a času, efektívna komunikácia, prezentačné a moderačné zručnosti vedúceho projektu a členov projektového tímu
 • Riešenie praktického projektu z Vašej firmy
 • Praktické ukážky projektových riešení - zvyšovanie produktivity výrobných procesov, zlepšovanie efektívnosti administratívnych procesov
 

Ekonomika pre technikov

Economics for technicians

 • Základné ekonomické pojmy v praxi inžiniera, technika, majstra, robotníka, administratívnych úradníkov - náklady, výnosy, príjmy, výdaje, cash-flow, likvidita, rentabilita, efektívnosť, návratnosť investícií, pridaná hodnota
 • Praktický príklad na ekonomiku produktivity, výkonnosti výrobného, administratívneho a podnikového procesu
 • Nákladovosť podnikových procesov - náklady podnikových výkonov, operácií, procesov, sadzba pracovníka, sadzba stroja, sadzba plochy a ďalšie vybrané metriky nákladovosti a efektívnosti 
 • Vybrané metódy kalkulácie nákladov - kalkulácia procesná, kalkulácia podľa mapy toku hodnôt
 • Vnútropodnikové rozpočtovníctvo - typy a funkcie rozpočtov, operatívne sledovanie a riadenie výkonnosti procesov
 • Ekonomika zlepšovania výrobných a administratívnych procesov - praktický príklad
 • Ukážky ekonomických postupov z priemyselnej praxe
 

Výrobný controlling

Production Controlling

 • Podstata výrobného controllingu, kľúčové prvky, kľúčové ukazovatele používané vo výrobnom controllingu pre oblasť plánovania, riadenia, organizácie a reportingu výrobných procesov
 • Analýza a identifikácia neproduktivity a chýb vo výrobných a administratívnych procesoch - nastavenie správneho auditu vybraného procesu, prepojenie na merateľné ukazovatele, interpretácia výsledkov auditu v nadväznosti na vybrané podnikové procesy z hľadiska operatívneho i strategického
 • Mapovanie toku hodnôt - posilnenie pridanej hodnoty a eliminácia nepridanej hodnoty v podnikových procesoch, praktická prípadová štúdia na precvičenie nastavenia cyklových časov, priebežnej doby výroby, indexu pridanej hodnoty, definovanie nápravných opatrení smerom k implementácii konceptov 5S, MOST, ergonomie, SMED, princípov ťahu a tlaku, SIX SIGMA konceptu a TPM konceptu - tréningová hra
 • Systémy plánovania, riadenia kvality, 7 starých a 7 nových nástrojov kvality, FMEA procesu, nastavenie dobrého štandardu pracovníka a pracoviska s ohľadom na elimináciu nekvality

 

Priemyselná moderácia

Industrial Moderation

 • Priemyselná moderácia - nastavenie obsahu a postupu dobre moderovaného workshopu na úrovni dielne alebo administratívneho procesu
 • Realizácia praktického workshopu na vybranú tému - nastavenie cieľov workshopu, účastníci, komunikačné procesy, organizácia a riadenie priebehu workshopu zameraného na zlepšovanie procesov
 • Možné postupy plánovania a organizácie zlepšovania procesov na workshopoch z pozície moderátora - priemyselného inžiniera

 

 
 
 
 
 

PORADENSTVO - PROJEKTOVÉ RIEŠENIA NA MIERU

 • analýza a meranie práce, normovanie práce, ergonomika pracoviska
 • analýza plytvaní vo výrobných a administratívnych procesoch
 • audit výrobných procesov, audit administratívnych procesov, návrhy optimalizačných opatrení zameraných na zvýšenie výkonnosti, efektívnosti a produktivity
 • procesné analýzy, mapovanie materiálových a informačných tokov, návrhy optimalizácie procesov
 • zlepšovanie procesov v administratíve a výrobe
 • ekonomika a kalkulácie podnikových procesov, implementácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 • tvorba podnikových štandardov pre rôzne podnikové útvary a pracovné pozície
 • tímová práca, riadenie procesných tímov, nastavenie motivačných schém pre pracovníkov, tvorba kvalifikačných a kompetenčných matíc pracovníkov
 • inovačné projekty pre oblasť procesov a produktov - metodika WOIS
 
 

LEADERSHIP (koučovanie vybraných pracovných pozícií)

 • vedenie a motiváci a vedúcich pracovníkov na vybraných pracovných pozíciách, koučing majstrov  a tím lídrov, dielenských vedúcich
 • koučing vybraných pracovníkov vo forme vedenia projektov, zameraných na zlepšovanie podnikových procesov a inovačné projekty, motiváciu a vedenie pracovných tímov
 • koučing pracovníkov, zodpovedných za konkrétne procesy, činnosti a operácie - oblasť analýzy a normovania práce, ergonomiky pracoviska, motivácie a vedenia pracovníkov, lepšieho nastavenia layoutov, materiálových tokov a logistiky

 

 

 

 

Workshopy vedené lektorom, on-line workshopy, e-tréningové materiály pre individuálne vzdelávanie