"Aj malé ciele sú ciele. Naberme odvahu a stúpajme za vyššími cieľmi. Robme známe veci lepšie ako iní, preferujme nové akcie a tvorme spolu svet digitálne projektovaných a organizovaných výrobných procesov."

"Even small goals are goals.Take the courage and climb to higher goals. Do the known things better than others, prefer new actions and create together the world of digitally designed and organised production processes."

 

LEANLINE, s.r.o 

Váš partner pre zlepšovanie a inovácie firemných procesov

 

LeanLine© metodika

Metodika LeanLine je praktickým návodom pre:

 • projektovanie výrobných a podporných výrobno-administratívnych procesov
 • integruje do logických celkov vybrané metodiky priemyselného inžinierstva, štíhlého managementu a konceptu Priemysel 4.0
 • nastavuje KPI ukazovatele pre posudzovanie výkonnosti výrobných procesov a systémov
 • navrhuje možnosti pre zlepšovanie procesov s cieľom zvyšovať ich výkonnosť, zlepšovať nákladovosť a pridanú hodnotu
 • podporuje motiváciu a vedenie ľudí v pracovných tímoch, kvalifikačné matice a riadenie podľa cieľov
 • dáva priestor pre automatizáciu a digitalizáciu výrobných procesov cestou budovania konceptu "digitálneho manažéra procesov"

 

Metodika LeanLine PRIEMYSEL 4.0 - INDUSTRY 4.0©

Metodika LeanLine ponúka praktické skúsenosti v nasledujúcich oblastiach orientovaných na procesné riadenie implementácie konceptu:

 • stabilizácia podnikových procesov pred implementáciou konceptu Priemysel 4.0
 • nastavenie projektu implementácie úvodných etáp konceptu Priemysel 4.0 do komplexnej schémy firemných procesov (internet vecí, big data, cloud technológie, augmented reality, virtual fort knox)
 • vytvorenie konceptu automatizácie a digitalizácie výrobných a podporných výrobno-administratívnych procesov
 • definovanie komplexného návrhu procesu "digitálny manažér", nastavenie kvalifikácií - kompetencií - vstupov/výstupov
 • vytvorenie schémy technologického radaru - základného orientačného nástroja postupnosti zavádzania vybraných metodík konceptu Priemyslu 4.0

 

prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

konateľ LeanLine, s.r.o

 

LEANLINE, s.r.o 

your partner for process improvement and innovations in industrial companies

 

LeanLine© methodology

Methodology LeanLine is an practical tool for:

 • production processes design, design of supporting production-administrative processes
 • integrates into the logical frameworks the selected methodologies of industrial engineering, lean management and INDUSTRY 4.0 concept
 • develops a KPI metrics for evaluation of production processes and systems performance
 • creates the possibilities for process improvements with the goal to increase their performance, efficiency and value added
 • supports the motivation and people leadership in teams, qualification matrics and management by objectives
 • gives the attention to the automation and digitization in production processes via design of "digitized production manager" conception

 

LeanLine INDUSTRY 4.0©

Methodology LeanLine INDUSTRY 4.0 offers practical experiences in the following areas oriented on the process management of concept implementation:

 • stabilisation of enterprise processes befor the implementation of INDUSTRY 4.0 concept
 • design of implementation project for introduction stages of INDUSTRY 4.0 concept into the complexly schema of internal firm processes (Interneht of Things, Big Data, Cloud Technology, Augmented Reality, Virtual Fort Knox)
 • concept development of automation and digitization of production and supporting production-administrative processes
 • definition of complexly process proposal "digitized manager", desing of qualifications, competencies, inputs/outputs
 • design of technological radar concept - key orientation tool for implementation schedule into enterprises processes by INDUSTRY 4.0 concept

Každý zamestnanec má dve roboty: robiť svoju prácu (1) a zlepšovať ju (2).

Each employee has two jobs: perform own job (1) and improve it (2).

"If you feel as if you don't fit into this world, it's because you're here to create a better one"Kontakt

LeanLine, s.r.o.

+421 907 858 465